Die Anfertigung der Tangramkarten - 7. Schritt

Sorgfältig jede Tangramkarte zuschneiden.

La réalisation des cartes Tangram - Étape 6 - Découper précisément chaque carte Tangram - https://www.tangram-champions.com

1   2   3   4   5   6   7

Tangram Channel - Logo - www.tangram-channel.com